Puolivuotisraportointiin Suomessakin…?

Ruotsissa on vuoden alusta lähtien sallittu merkittäviä helpotuksia tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseen listatuilla yhtiöillä.

1.1.2014 lähtien Nasdaq OMX Stockholm ei enää vaadi, että listatut yhtiöt julkistavat kansainvälisen IAS 34 -standardin mukaisesti laadittuja osavuosikatsauksia neljä kertaa vuodessa. Yhtiöiden ei tarvitse raportoida täydellisiä osavuosikatsaustietoja ensimmäiseltä ja kolmannelta neljännekseltä, sisältäen tuloslaskelman, taseen tai rahavirtalaskelman. Muutos on merkittävä, sillä käytännössä se tarkoittaa, että markkina-arvoltaan suuretkin pörssiyhtiöt voivat siirtyä puolivuotisraportointiin.

Suomessa puolivuotisraportointi, eli Finanssivalvonnan termein johdon osavuotinen selvitys, on vain tietyin perustein mahdollista toteuttaa puolivuosittain. Osavuosikatsauksesta selvitys eroaa paitsi julkaisutiheyden, myös sisällön mukaan ja selvityksessä ei mm. vaadita numeerista osaa. Yksi selkein peruste johdon osavuotisen selvityksen antamiseen on yhtiön markkina-arvon koko (alle 150 milj. euroa). Silti tällöinkin on julkistettava IAS 34:n mukainen osavuosikatsaus tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta. Johdon osavuotista selvitystä koskevat tarkemmat ohjeet voi tarkistaa Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista 7/2013.

Tiedonantovelvollisuuteen liittyvän sääntelyn helpottaminen luonnollisesti vähentää yhtiöiden hallinnollista taakkaa listatun yhtiöiden velvoitteiden täyttämisen kannalta ja saattaa myös merkittävästi alentaa listautumiskynnystä. Ristiriitaista raportoinnin vähenemisessä on sen sijaan markkinoille annettavan tiedon vähentyminen. Toisaalta nykyisen webbiviestinnän ja sosiaalisen median aikakaudella sijoittajilla on käytössään yhtiöistä enemmän tietoa kuin koskaan.

Mikä on Suomen tie tiedonantovelvollisuuden kehittymisen suhteen lähivuosina, jää nähtäväksi.

– Mervi Pohjoisaho